CS WEB Logo

22.06.2022

Podpora podnikania a inovácií

Podpora podnikania a inovácií

Podpora podnikania a inovácií

Projekt: Rozvoj kreatívneho potenciálu Nahrávacieho štúdia podniku CS WEB, s.r.o.

Cieľ: Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie novej služby, poskytovanej v meste Liptovský Hrádok a širšom okolí - vybudovanie štúdia, ktoré bude poskytovať špecifické služby pre klientov v oblasti komunikácie a prezentácie na diaľku. Šírenie podnikovej kultúry a vzdelávania zamestnancov formou online mítingov, školení a konferencií. Vytvorenie príležitostí pre lokálne spoločnosti zamerané na vzdelávaciu, školiacu a tréningovú činnosť. Realizáciou projektu vznikne štúdio, určené na nahrávanie a reprodukciu zvuku, hudobného charakteru, ako aj vytvorenie záznamu hovoreného slova a iných nehudobných žánrov.

Prijímateľ: CS WEB, s.r.o.

Nenávratný finančný príspevok: 24 951,61 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 24 951,61 EUR

Predmet zákazky je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”) na základe výzvy IROP-CLLD- AKT7-511-001 a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.